Avises de eco slim

Adevarul - 1 August 1935

CandidatiT adunatl ají fost intre 50 pana la In Ilfov, maT ales, ocirmuitorul niel n'a réspuns EforieT, de aceea dènsa r6gd.

d6 burner de grăsime okc provocarea pierderii în greutate

Din discursul, de care avem sa vorbim mai la vale, rostit de P. Poenaru la solemnitatea impartireT premiilo Iulie, la BucurescI, se constata. Poenaru, alesT dintre paracliseril biQericilor de pe la sate, vehind la scedele nationale de prin judete, ail a urma acolo ciite-a lunT invetaturile incepitóre, spre a se maT desivèrsi la citire si la scriere, si a se deprinde cu metodul ianeastrie, singurul midloc prin care se pot infiint,a scoli prin sale, färd de a fi silitT pärintil copiilor sd intre in cheltuelT cu cumpiratórea cärtilor, care ar neapäiat trebuitAre la alt-fel de metodurl de invèrátura.

La j 20 part.

Poenaru adaoga cd : adupe ce se vor deprinde ast-fel inv6tatoriT la scedele de la judete, acum in lunile de vera, avises de eco slim vor orândui pe la satele lor a tine scóla in lunile de lama, si asa in iarna viit6re se nädijduesce cä, in mal sus numitele cinc!

Dar si acestI candidatI ce s.

BOMBOANE UMPLUTE CU ANASON&MENTHOL DR.TOROK 75G

Acest plan cere sA fie tipärit in 2. Acest plan model nu s'a fAcut. Vornicul ce! Mare, in 4 Octombrecu adresa No. Se comuoicA acéstà cla,zificatiune profesorilor din Slatina Cu No. Atuncea suma de banT ce se va stringe dintr'acel sat, se va impArti fare aménduoT invátAtoriT, ast-fel in cat cel insärcinat i cu revisia sA ja duo6 pärp, iar acela care va fi sä se ocupeze numaI cu invátAtura in sc61A, sl ia o a treia parte, drept Ma' a sa, din suma banilor ce se vor aduna.

Revisorul de plaA va fi dator a Ambla in tótA vremea de iarnA pe la t6te scélele comunale, ca sA cerceteze invèlAturile, sA indrepteze neorAnduelile i sA raporteze pe fe-care lung la profesorul sc6leI normale pentru orT-ce observatie va face In revisia sa pe la sc6lele comunale.

INNOVATION EN BIBLIOTHEQUE

AcéstA mèsurA sA se pupa acum indatä in lucrare, ca de o-datd cu mergerea cardidatilor pe la satele lor spre a incepe inv6tAtura copiilor, sA fie pregAtitl i revisoril, catihisindu-se asupra indatoririlor ce ail a implini i 81 incépA si dènsiT ocolul lor, visitAnd fie-care téte scedile plAseI séle si acorespunléndu-se adesea cu D-ta in orT-ce trebuintä vel avea Cu scellele comunale.

D Eforia mai adaogA «1ä i se trimill listA de numele revisorilor, ce se vor alege pentru fie-care plasA, cu arátare de numele plAsel si al satuluI in care se va asea fe-care revisor. Inteacestea Eforia a pregatit i tablele lancastrice 0 a trimis la fie-care profesor de scóli normala cate 50 exemplare, ca si le dea invdtitorilor ce vor deschide sc6le in sate.

pierdere în greutate băuturi răcoritoare dieta keto faze

Cam la mdsurile de mai sus se reduce tea lucrarea pentru organisarea invdtdméntuluI sätesc in Este putin, nu o negdm; se pot critica procedimentele, dar nu mai putin este primul pas ficut i istoricul se simte obligat a saluta cu veneratiune memoria luI M. Poenaru, i nu mal putin al unatilor pionl ai culturel nóstre, modestiI i harniciI profesor! De aceea se scrie D-téle, ca candidatiT ce vor fi 6re-cum preg1titl slobog, potrivit cu circulara ce s'.

Ibizado au cant: toaM lumea din ,Geneva board st se sonnet in as-e. Angeiescn ministrui in. Mad Itenpol tataaotaii liziirilor.

Depart ament din lituntru, ca sit dea poruncT spre a se lua In bir aceT 6menT 0 a se trimite In lunile vereT la se6la normalit, dintre sittena, earl vor fi mal tinerY, cu mintea mal sitn6t6s1 i mal primitare de Inv1titturit. Vom cita adresa Depart. Magheru, pentru cugetarea ce a arätat a clAdi, cu jartfirea sa, sc publica pentru Ose sate, a caruia rivni cunoscénd'o departamentul, pornita din patriotismu, and voie prin Otcarmuire a face urmare intru téta intinderea inscrisulul ski, facéndu-I si multimirea din partea departamentulul, 'l-a publicarisit si prin Buletin, spre sciinta de obste.

Adevarul - 1 August 1935

Nu lipsesce dar Departamentu a Incunoscinta cu cinste si pe Cinstita Eforie, cu trirniterea in copie a alaturatulul inscris. Magheru, din 17 Main Fiind-ca.

Director General: Dr. II DE Dr. Contribufiuni la studiul luxatiilor recidivante ale umdrului. Lucrare premiatA de Facultatea de medicinA din Bucure0, Mersul spitalului din Caldrafi si activitatea noastrd medicald pe anul

Se va orandui si un al duoilea dascil, neinsurat, pentru invätatura sfintelor bisericescI cantirI. Pentru adApostirea scolarilor vor fi incaperI inteadins.

Dropsuri mentolate ulei anason 75g - DR TOROK

Atat scéla cat si cele-alte Inca perY, se vor cladi in centrul acestor sate, adeci in Cojan! ScolariI vor merge In telte Duminicile a casi spre a se primeni si avises de eco slim 'sl lua de a le mandrel, cap Ind nu se vor intampina cu acestea de catre parintil lor, cu aducerea la scedi, fiind-ci din arätatele sate cele mal depirtate sunt duoè si acestea cel mult un ceas si jumétate.

Top locuitoril din arätatele sate vor pläti pe socotéla avises de eco slim si cantarefulul ceI duoI leI hotaritI de malta Stapanire, fait si maI plitésci de fiesI-care sat acele duoè chile de bucate. LocuitoriI cel cu adevärat cunoscutl de neputinciosT, impreuna si cu väduvele särmane, vor fi scutitI de acea dare. NIA dud va lua sférsit incaperile atat de sal cat si de sederea odihnel scolarilor, ca si nu stea scolaril rämanénd in urma celar-al!!

ISTORIA SCOLELOR - upload.wikimedia....

Acest scopos al meïr socotindu'l nestricacios si de mal mare falos tinerimeI dupe cele 10 aretate, rog pe Cinslita Subt-Ocarmuire, ca sa '1 inainteze catre Cinstita Ocarmuire a acestut' judet Gorj, care recunoscendu'l de cuviinp, 'I va supune la cunoscinta CinstiteI Marel Vornicil si a CinstiteI Elora a scedelor nationale, unde i fiind primite, mi se va da hotaritor respuns i maI fárá zabava, ca sa sciii de trebue sa fac inaintarea acestuI aseqa- 'ant, ce urmézit a fi pentru tot-d'a-una.

Precum i cand nu va fi sprijinit, ca sa fac i ea cunoscut locuitorilor din alte sate unite cu a mea parere, Impotrivirea ce va fi. Tar acuma de primirea acestia me ve! Eata intréga adresa a Eforie : Ciitre Departamentul din ltiuntru No.

Eforia cu cinste primind adresa îndepărtați grăsimea toracică a bărbatului Departament, No. Dar avises de eco slim Ebria are sciinta, chiar din tablele cinstitei Visten! Apol' and cu numerul familiilor ce se allá in lies-care sat se 'Ate linea sc, Ebria socotesce, ca nu mime nu este de niel un folos terandor de tramite copiiI la sala ce D.

Magheru voesc,e sA aseqe pe mosia D-sale, ce ar fi, atát pentru teranY, cat i pentru copiii lor, o mare tiranie si fie snit' a se stramuta cale departe si a duce cu sine merinde de hrana pe care ce'l maI multi de abYa le dobandesc la casa parintésca din färamiturile pärinlilor lor.

alli pierdere în greutate cv uri când corpul arde rezervațiile de grăsime

Deosebit de acesta se vede a D. Magheru insusl n'a cumpenit indestul inchipuirea D-sale : grozava intindere de incaperi ce ar trebui EA faca pentru salile de invèätuiá i salile de dormire in trebuinia unuI numen de cel pulin 3.

Apoi cata smacinare ar aduce párintilor indatorirea de a da copiilor merinde pe o septemana? Cate neoréndueli abusurl neprimite stapanireI vor isvori din implinirea de la parit4I a cheltuelelor ce vor face acolo copiil, and vor isprdvi merindele mal 'nainte de soroc?

Opiniones de Eco Slim en 2018

Cata primejdie ostenéla vor incerca sermanii copii and vor merge singurY pe ca'mp Dumineca ca sa se priminésca i sa'sI iea merinde de acasa? In sarsit scopul aseqarel' scedelor prin sate nu este a se da copiilor de Omni' inveraturI intinse si care sa urméza prin avises de eco slim i pensieme, ci a li se ielesni chiar pe langä casa parintésca inveptura cititulta si a scrisuluI, unite cu cunoscinta religiei si a ocupa- 1 1 lillurlor in lucrarea paméntului.

Prin urmare copiil de térani, de o-dati cu invatatura, trebue si indeplinésc i teftä slujba ce sunt datori catre pärintii lor, ajutându-le in bin vremea la lucrul case si al campuluI. De aceea Ebria, cumpanind folasele, ce Iice D. Magheru ca ar isvori din intocmirea seòlei D-luT, cu nevoile ce ar trage copiii de tarani i parintii lor, socotesce ca mai mult D.

Pentru acésta cinstita mare Vornicie este rugata, ca sa bine-voiascä a porunci cinstitei ocirmuiri de Gorj, ca pe de o parte sA aréte D.

Ațiputeafiinteresat