Gebruik eco subțire.

Traducere 'teer' – Dicţionar română-Neerlandeză | Glosbe

Navigation menu

Adăuga Stem Ter zake van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats [20] in elk der onder punt 1 genoemde landen, bij: În sensul prezentului angajament, subsemnatul își dă adresa de serviciu[20] din fiecare dintre celelalte țări menționate la punctul 1: EurLex-2 Indien dergelijke instrumenten niet op de markt beschikbaar zijn, stellen zij tevens informatie-instrumenten beschikbaar die eindgebruikers in staat stellen de beschikbaarheid van connectiviteit in verschillende gebieden te bepalen met een mate van gedetailleerdheid die nuttig is ter staving van hun keuze van exploitant of dienstenaanbieder.

În cazul în care astfel de instrumente nu sunt disponibile pe piață, aceste autorități pun de asemenea la dispoziție instrumente de informare care să le permită utilizatorilor finali să identifice disponibilitatea conectivității în diferite zone, cu un nivel de detaliere care este util pentru a-i sprijini să opteze pentru un operator sau furnizor de servicii.

cât de important este somnul pentru pierderea de grăsimi

Eurlex Indien de interfaces via contracten worden beheerd, stellen de met onderhoud belaste entiteiten deze documentatie ter beschikking aan de betrokken spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders. Dacă interfețele sunt gestionate prin intermediul unor contracte, entitățile responsabile cu întreținerea pun această documentație la dispoziția întreprinderilor feroviare și a administratorilor de infrastructură în cauză.

slim în jos windows 8

EurLex-2 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor projecten van het Waarnemingscentrum ten voordele van minderheden, in samenwerking met de Europese instellingen of internationale organisaties.

Acest credit este destinat să acopere costul proiectelor observatorului în favoarea minorităţilor, în cooperare cu UE sau organizaţiile internaţionale.

piercing care vă fac să pierdeți în greutate

EurLex-2 61 Voor zover rekwirantes voor het overige met hun in de punten 50 tot en met 52 van dit arrest toegelichte argumenten betogen dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beantwoording van de vraag of MasterCard een ondernemersvereniging is, moet worden opgemerkt dat rekwirantes — anders dan de Commissie betoogt — in wezen niet enkel de in eerste aanleg verrichte beoordeling van de feiten ter discussie stellen, maar dat zij hoofdzakelijk rechtsvragen aan de orde stellen, die in het kader van de hogere voorziening mogen worden opgeworpen.

EurLex-2 Om overlapping met bestaande landbouw- en milieuwetgeving te vermijden en ter wille van de toepassing van het subsidiariteisbeginsel in het kader van de ecoconditionaliteit, moet elke lidstaat kunnen besluiten bij de tenuitvoerlegging van de ecoconditionaliteit rekening te houden met de kenmerken van zijn eigen klimaat, landbouw en bodemkarakteristieken Pentru a evita orice suprapunere cu legislaţia în vigoare în domeniul agriculturii şi al mediului şi ţinând seama de principiul subsidiarităţii legat de punerea în aplicare a eco-condiţionalităţii, fiecare stat membru ar trebui să poată decide punerea în aplicare a ecocondiţionalităţii, în conformitate cu propria climă, agricultură şi caracteristici ale solului oj4 De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen gebruik eco subțire nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri. EurLex-2 Zij delen de Gebruik eco subțire de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

patt fat pierdere în greutate nz recenzii

Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă. EurLex-2 De EU zou, op grond van de bepalingen in het Verdrag inzake een gemeenschappelijk beleid op dit vlak, een gemeenschappelijke asielregeling moeten invoeren en de wetgevingen ter zake moeten harmoniseren.

Uniunea Europeană trebuie să dispună de un sistem comun de azil însoțit de o legislație armonizată, pe baza prevederilor tratatului referitoare la o politică comună în acest domeniu.

EurLex-2 De lidstaten stellen de grenswachters en andere relevante personeelsleden ter beschikking voor inzet op verzoek van het Agentschap, tenzij ze geconfronteerd worden met een uitzonderlijke situatie waardoor de uitvoering van nationale taken aanzienlijk in het gedrang komt.

Statele membre pun la dispoziție polițiști de frontieră și alte categorii relevante de personal în vederea trimiterii acestora la cererea Agenției, cu excepția cazului în care se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale. EurLex-2 De Commissie krijgt de bevoegdheid gedelegeerde gebruik gebruik eco subțire subțire vast te stellen overeenkomstig artikel 30 ter betreffende wijzigingen van bijlage VI bij deze richtlijn teneinde de in die bijlage opgenomen lijst aan te vullen met door het MOU van Parijs vastgestelde instructies inzake havenstaatcontrole.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolului 30b în ceea ce priveşte modificările aduse anexei VI la prezenta directivă, în scopul de a adăuga pe lista prevăzută în respectiva anexă instrucţiuni suplimentare referitoare la controlul statului portului adoptate de Organizaţia MOU Paris.

Op de hoogte blijven

EurLex-2 c moet zich ertoe verbinden de Commissie iedere woensdag alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn ter verificatie van cum celebritățile pierd grăsimea buricului op de echtheidscertificaten aangebrachte vermeldingen. Comisia a introdus noi cursuri de formare și orientare în pentru a îmbunătăți elaborarea proiectelor, despre care consideră că răspund, în mare parte, preocupărilor Curții.

înainte și după pierderea în greutate om

Şi aceasta o veţi face voi în amintirea trupului Meu pe care Eu vi L-am arătat vouă. LDS ii de dierlijke bijproducten of de afgeleide producten moeten voldoen aan alle voorwaarden voor de verzending van de zending die gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid, opdat de gebruik eco subțire bijproducten en gebruik eco subțire afgeleide producten overeenkomstig deze verordening worden gehanteerd.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Eurlex Schonere en stillere vliegtuigen, voertuigen en schepen ter verbetering van de milieuprestaties en vermindering van lawaai en trillingen Fabricarea de aeronave, vehicule și nave mai curate și mai silențioase va ameliora performanțele în materie de protecție a mediului și va reduce nivelul perceput de zgomot și vibrații EurLex-2 Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee, het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, de Ierse Zee en de Noordzee Ascobans : deze overeenkomst is bedoeld om maatregelen van de tien partijen ter beperking van de negatieve effecten van bijvangst, het verlies van habitat, mariene verontreiniging en akoestische verstoring onderling te coördineren.

Acordul privind conservarea cetaceelor mici din Marea Baltică, Atlanticul de Nord-Est, Marea Irlandei și Marea Nordului ASCOBANS are drept obiectiv coordonarea, în rândul celor zece părți semnatare, a măsurilor menite să reducă impactul negativ al capturilor accidentale, al pierderii habitatelor, al poluării marine și al perturbațiilor acustice. Eurlexq4 Teneinde de handhaving van hoge normen van de openbare dienstverlening in de Gemeenschap te waarborgen, moet de Commissie op gezette tijden in kennis worden gesteld van alle door de lidstaten genomen maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn Pentru a menține serviciul public la un nivel ridicat în cadrul Comunității, este necesar ca statele membre să comunice gebruik eco subțire Comisiei toate măsurile luate în vederea realizării obiectivului prezentei directive oj4.

Ațiputeafiinteresat