Pierdere în greutate absolută sandy utah

pierdere în greutate absolută sandy utah

Când este necesară procedura prevăzută la articolul 6? Se analizează tipurile de efecte posibile ale activităților hidroenergetice și se ilustrează, printr-o serie de experiențe practice, modul în care efectele centralelor hidroelectrice pot fi evitate sau cel puțin minimizate în condiții foarte diverse.

La nivel mai general, documentul își propune să fie un canal de promovare a sinergiilor între politicile și practicile Uniunii Europene în domeniul energiei, al naturii și al apei, în vederea atingerii obiectivelor UE într-un mod mai coordonat și, în măsura posibilului, bazat pe susținere reciprocă. Capitolul 1 oferă o imagine de ansamblu asupra politicii și cadrului legislativ al Uniunii Europene în care se preconizează că se desfășoară activitățile hidroenergetice în Europa.

Se prezintă pe scurt principalele dispoziții ale Directivei privind habitatele și ale Directivei privind păsările, precum și relația acestora cu Directiva-cadru privind apa și cu directivele EIM și ESM. Capitolul 2 descrie starea generală precară a ecosistemelor din zonele de râu și lacustre din UE, precum și principalele presiuni și amenințări la adresa acestora, după care examinează gama de efecte pe care le pot avea centralele hidroelectrice asupra ecosistemelor de apă dulce, subliniindu-se în special importanța posibilelor efecte cumulate.

Un pierdere în greutate absolută sandy utah semnificativ de specii de faună și floră sălbatică din Europa, printre care aproximativ de specii de apă dulce protejate în baza Directivei privind păsările și a Directivei privind habitatele, depind de ecosistemele râurilor și ale lacurilor pentru a supraviețui.

Însă majoritatea râurilor Europei se află în prezent într-o stare avansată de degradare și sub presiunea enormă a unei mari diversități de activități socioeconomice inclusiv din domeniul hidroenergetic.

matebolismul de pierdere în greutate booster

Din cele mai recente rapoarte privind starea mediului 1 reiese clar că încă sunt multe de făcut în direcția cum să pierzi grăsimea de sus înapoi obiectivelor Directivei-cadru privind apa și ale celor două directive privind natura. Acest lucru se poate obține într-un singur mod, și anume acordând prioritate nu doar prevenirii unei mai mari deteriorări a râurilor, ci și restabilirii active a stării lor ecologice și eliminării sau cel puțin reducerii semnificative a presiunilor și amenințărilor cu care se confruntă acestea.

Capitolul 3 explorează modalitățile prin care poate fi realizat acest lucru, prezentând exemple de bune practici de refacere ecologică din întreaga Uniune Europeană. Capitolul 4 acordă o atenție deosebită necesității unei planificări strategice și elaborării unor planuri și pierdere în greutate absolută sandy utah hidroenergetice mai integrate, diete pentru a slabi să țină seama de necesitățile ecologice ale râului într-o etapă timpurie a procesului de planificare și, ori de câte ori este posibil, să includă și măsuri de îmbunătățire a stării ecologice a râului respectiv.

În continuare, documentul descrie în detaliu capitolul 5 procedura care trebuie urmată pentru evaluarea corespunzătoare a unui plan sau proiect hidroenergetic în conformitate cu articolul 6 din Directiva privind habitatele. Sunt incluse clarificări cu privire la anumite aspecte esențiale ale acestui proces de aprobare și la relația sa cu alte proceduri de evaluare de mediu din UE. Experiența a arătat, în repetate rânduri, că problemele asociate procesului de aprobare prevăzut la articolul 6 sunt adesea cauzate de calitatea slabă și caracterul incomplet ale evaluărilor corespunzătoare.

Ghidul este conceput în primul rând pentru a fi utilizat de către autoritățile competente, dezvoltatori și consultanți.

John Brzenk: Biografia Armatorului american

De asemenea, el va prezenta interes pentru organizații neguvernamentale și alte părți interesate care lucrează în sectorul hidroenergetic. Documentul a fost elaborat în colaborare cu autoritățile statelor membre, precum și cu principalele părți interesate și grupuri de interese, care au oferit feedback valoros cu privire la diferitele versiuni preliminare.

Documentul a fost conceput astfel încât să respecte textul Directivei privind păsările și pe cel al Directivei privind habitatele și să rămână fidel acestora, precum și principiilor mai generale care stau la baza politicii UE în domeniul mediului și în sectorul producției de energie hidroelectrică. Procedurile utilizate în cadrul bunelor practici și metodologiile propuse nu au intenția de a fi prescriptive, ci au rolul de a oferi recomandări, idei și sugestii utile pe baza discuțiilor cu reprezentanții industriei, cu autoritățile naționale și internaționale, cu ONG-uri, cu experți științifici și cu alte părți interesate.

Documentul reflectă exclusiv opiniile Comisiei și nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Ori de câte ori s-a considerat relevant, a fost citată jurisprudența europeană existentă.

Prin urmare, cel mai bine este ca prezentul ghid să fie citit împreună cu orientările generale existente și cu hotărârile relevante ale Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la cele două directive 2.

La fel ca în cazul tuturor activităților bazate pe exploatarea apei, domeniul hidroenergetic trebuie să respecte cerințele legislației de mediu a Uniunii Europene, care a fost adoptată cu scopul protejării și al refacerii râurilor și a lacurilor din Europa. Aceste cerințe legale sunt stabilite în Directiva-cadru privind apa, în Directiva privind inundațiile, în Directiva privind păsările și în Directiva privind habitatele, precum și în directivele privind evaluările de mediu Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului — EIM — și Directiva privind evaluarea strategică de mediu — ESM.

Capitolul de față prezintă câteva dintre principalele dispoziții relevante pentru domeniul hidroenergetic ale acestor acte legislative ale UE. Accentul se pune în special pe cele două directive privind natura, acesta fiind principalul subiect al prezentului document.

Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele Râurile Europei reprezintă o sursă majoră de biodiversitate și o parte importantă a bogatului nostru patrimoniu natural. Cu toate acestea, ele au suferit modificări majore de-a lungul deceniilor, regim de slabit ketogenic ce a dus la scăderea rezilienței și a capacității lor de a asigura condiții propice pentru natură și pentru viața sălbatică.

Pierdere în greutate absolută sandy utah prezent, majoritatea râurilor se află într-o stare degradată și necesită măsuri de refacere. Recunoscând nivelul alarmant al declinului biodiversității în Europa, șefii de stat și de guvern din UE și-au fixat obiectivul ambițios de a stopa acest declin și de a inversa tendința până în În maiComisia a adoptat Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 4care definește cadrul de politică necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

John Brzenk: Biografia Armatorului american - Celebritate

În aprilie a fost lansat un nou plan de acțiune 5 cu scopul de a îmbunătăți rapid punerea în practică a Directivei privind habitatele și a Directivei privind păsările și de a accelera progresul către atingerea obiectivului UE de stopare și inversare a declinului biodiversității și al serviciilor ecosistemice. Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele reprezintă pietrele de temelie ale politicii UE în materie de natură și biodiversitate. Ele permit tuturor statelor membre ale UE să conlucreze, într-un cadru legislativ comun, pentru a conserva cele mai periclitate, mai vulnerabile și mai valoroase specii și habitate ale Europei în întreaga lor arie de extindere pierdere în greutate absolută sandy utah din UE, indiferent de granițele politice sau administrative.

Obiectivul general al celor două directive constă în asigurarea menținerii sau a readucerii la un stadiu corespunzător de conservare a speciilor și tipurilor de habitate pe care le protejează 6în aria lor de extindere naturală din UE. Acest obiectiv este definit în termeni pozitivi, punându-se accentul pe starea corespunzătoare care trebuie atinsă și menținută. Prin urmare, el nu se limitează la cerința de bază de a se evita deteriorarea. Stadiul de conservare a unei specii înseamnă efectul unui ansamblu de factori care influențează specia respectivă, putând afecta aria de extindere naturală pe termen lung a speciei și abundența populației acesteia pe teritoriul UE.

Pentru a atinge acest obiectiv, directivele UE privind natura prevăd obligația statelor membre de a pune în aplicare două tipuri principale de măsuri, în special: — desemnarea și conservarea siturilor de bază pentru protecția speciilor și a tipurilor de habitate enumerate în anexele I și II la Directiva privind habitatele și în anexa I la Directiva privind păsările, precum și pentru protecția tuturor păsărilor migratoare care apar în mod regulat.

Aceste situri alcătuiesc rețeaua europeană Naturacare cuprinde în prezent peste 27 de situri. Aceste măsuri se aplică pe întreaga arie de extindere naturală din UE a acestor specii, adică atât în interiorul, cât și în afara unor situri protejate, precum Natura Dispoziții privind protecția siturilor din rețeaua Natura Pierdere în greutate absolută sandy utah și gestionarea siturilor Natura sunt reglementate de dispozițiile articolului 6 din Directiva privind habitatele, care stabilește și legătura dintre conservarea sitului și alte utilizări ale terenurilor din interiorul și din jurul acestuia, precum activitățile hidroenergetice 7.

Articolul 6 prevede două tipuri de măsuri: — Primul tip se referă la gestionarea conservării tuturor siturilor Natura și la stabilirea unor obiective de conservare pentru acestea. Statele membre au obligația: a să elaboreze și să pună în aplicare măsuri de conservare pozitive în conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate din anexa I și ale speciilor din anexa II prezente pe teritoriul respectivelor situri [articolul 6 alineatul 1 ]; și b să ia măsuri adecvate pentru a evita orice deteriorare a tipurilor de habitate și a habitatelor speciilor sau orice perturbare semnificativă a speciilor prezente [articolul 6 alineatul 2 ].

Directiva privind habitatele recomandă elaborarea unor planuri de gestionare a siturilor Natura ca mijloc de identificare a măsurilor de conservare necesare pentru siturile Natura într-un mod deschis și transparent.

Acestea sunt instrumente utile pentru stabilirea obiectivelor de conservare și pentru crearea unei viziuni consensuale asupra soluțiilor de gestionare a sitului în rândul tuturor părților interesate și al grupurilor de interese. Tot ele oferă și un mecanism de integrare a măsurilor de conservare a siturilor Natura în programul mai amplu de măsuri prevăzut de Directiva-cadru privind apa.

DaMarques Johnson - DaMarques Johnson - camvideo.ro

În l dieta sin gluten, procedura de evaluare impune ca orice plan sau proiect care ar putea să afecteze semnificativ un sit Natura să fie supus unei evaluări corespunzătoare pentru ca aceste efecte să fie analizate în detaliu, în funcție de obiectivele de conservare ale sitului respectiv.

Autoritatea competentă poate să aprobe planul sau proiectul doar dacă, pe baza constatărilor evaluării corespunzătoare, a stabilit că acesta nu va avea efecte negative asupra integrității sitului respectiv.

Este important de remarcat faptul că se pune accentul pe demonstrarea absenței și nu a prezenței unor efecte negative semnificative. În circumstanțe excepționale, poate fi invocată o derogare [articolul 6 alineatul 4 ] pentru aprobarea unui plan sau a unui proiect care are un efect negativ asupra integrității unui sit Naturadacă se poate demonstra că nu există alternative mai puțin dăunătoare și dacă planul sau proiectul este considerat necesar din motive cruciale de interes public major.

În astfel de situații, vor trebui adoptate măsuri compensatorii adecvate, pentru a se asigura protejarea coerenței globale a rețelei Natura Este important de precizat că procedura de evaluare conform Directivei privind habitatele nu este pierdere în greutate absolută sandy utah cu cea prevăzută de directivele EIM sau ESM 8 și de articolul 4 alineatul 7 din DCA, chiar dacă, în mod ideal, acestea ar trebui să fie integrate sau cel puțin coordonate.

Dispoziții privind protecția speciilor Al doilea set de dispoziții ale directivelor privind natura se referă la protecția anumitor specii în întreaga lor arie de extindere naturală din UE, adică indiferent dacă se află în interiorul sau în exteriorul siturilor Natura Măsurile privind protecția speciilor se aplică speciilor enumerate în anexa IV la Directiva privind habitatele, precum și tuturor speciilor de păsări sălbatice din UE.

Termenii exacți sunt prevăzuți la articolul 5 din Directiva privind păsările și, respectiv, la articolele 12 pentru animale și 13 pentru plante din Directiva privind habitatele.

În esență, statele membre sunt obligate să interzică, pentru aceste specii: — perturbarea deliberată a speciilor respective, în special în timpul perioadelor de reproducere, maturizare, hibernare și migrație; — deteriorarea sau distrugerea zonelor de reproducere sau de odihnă; — distrugerea deliberată a cuiburilor sau a ouălor, smulgerea sau distrugerea plantelor protejate. Doar în anumite cazuri restrânse sunt permise derogări de la dispozițiile privind protecția speciilor de exemplu, pentru a preveni daunele grave asupra recoltelor sau asupra efectivelor de animale sau în interesul sănătății și siguranței publicecu condiția să nu existe nicio altă soluție satisfăcătoare, iar consecințele derogărilor să nu fie incompatibile cu obiectivele generale ale directivelor.

Condițiile pentru aplicarea derogărilor sunt stabilite la articolul 9 din Directiva privind păsările și la articolul 16 din Directiva privind habitatele 9.

Traian Golea - Pana Unde Am Ajuns

Dispozițiile privind protecția speciilor sunt deosebit de relevante pentru instalațiile hidroelectrice care funcționează și în afara siturilor Natura Acestea pierdere în greutate absolută sandy utah scopul de a asigura că niciun proiect nou nu va distruge zonele de reproducere sau de odihnă ale niciunei specii de păsări sălbatice sau ale altor specii enumerate în anexa IV la Directiva privind habitatele, cu excepția cazului în care s-a solicitat autorităților competente o derogare în conformitate cu condițiile directivelor.

Această dispoziție poate fi deosebit de importantă pentru centralele hidroelectrice situate pe un râu care adăpostește cum îmi pot pierde rapid grăsimea migratoare, spre exemplu de păsări sau de pești [cum ar fi șipul Acipenser sturio sau fusarul Zingel asperambele specii fiind enumerate în anexa IV la Directiva privind habitatele].

Directiva-cadru privind apa Directiva-cadru privind apa DCA stabilește un cadru pentru protecția și gestionarea durabilă a apelor interioare de suprafață râuri și lacuria apelor de tranziție estuarea apelor de coastă și a apelor subterane. La fel ca directivele privind natura, DCA nu se limitează la cerința de bază de a preveni deteriorarea suplimentară a corpurilor de apă, a ecosistemelor terestre și a zonelor umede care depind direct de ecosistemul acvatic.

Pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, DCA impune statelor membre să întocmească un plan de management al bazinelor hidrografice pentru fiecare district hidrografic. Directiva are în vedere un pierdere în greutate absolută sandy utah ciclic în care planurile de management al bazinelor hidrografice sunt elaborate, puse în aplicare și revizuite o dată la 6 ani.

Coordonarea dintre DCA pierdere în greutate absolută sandy utah cele două directive privind natura Directiva-cadru privind apa și cele două directive privind natura sunt strâns legate între ele, întrucât au ca scop comun protejarea și refacerea ecosistemelor de apă dulce din Europa.

Prin urmare, ele ar trebui să fie puse în aplicare în mod coordonat, pentru a putea să acționeze în mod integrat. În continuare se evidențiază câteva dintre principalele interacțiuni ale Directivei-cadru privind apa cu cele două directive privind natura, și anume acelea care prezintă relevanță în special pentru centralele hidroelectrice, fiind derivate din întrebările frecvente adresate Comisiei cu privire la legăturile dintre DCA și directivele privind natura Obiectivele distincte ale DCA și ale directivelor privind natura DCA și directivele privind natura au ca obiect același mediu, cel puțin parțial, și au în general ambiții similare legate de protejarea râurilor împotriva deteriorării și de îmbunătățirea stării ecosistemelor acvatice.

Însă deși obiectivele generale sunt similare, scopurile lor specifice sunt distincte, chiar reiki simboluri pentru a pierde în greutate există o strânsă legătură între ele. DCA vizează protejarea și îmbunătățirea stării tuturor apelor de suprafață și subterane, astfel încât acestea să ajungă la o stare bună sau la un potențial bun și să se evite deteriorarea lor. Pe de altă parte, Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele vizează protejarea, menținerea și refacerea anumitor specii și tipuri de habitate, pentru a le aduce la un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală din UE.

Astfel, atingerea unei stări ecologice bune nu este neapărat suficientă pentru obținerea unui stadiu corespunzător de conservare, chiar dacă toate corpurile de apă ar ajunge într-o stare ecologică bună.

Prin urmare, ar putea fi necesară aplicarea unor măsuri suplimentare de conservare în vederea realizării obiectivelor de conservare a speciilor și a tipurilor de habitat pentru care a fost desemnat situl Natura Acest lucru este recunoscut în mod explicit în DCA. De exemplu, dacă o zonă este desemnată sit Natura pentru vidre sau pentru scoici de perle de apă dulce, ar putea fi necesar să se reglementeze și pescuitul excesiv, chiar dacă acest lucru nu este necesar pentru obținerea unei stări ecologice bune în sensul Directivei-cadru privind apa.

Aceste cerințe suplimentare ar trebui, în mod ideal, să fie incluse sau cel puțin menționate în planurile de management al bazinelor hidrografice prevăzute de DCA, prin dispoziții specifice privind zonele protejate, pentru a se asigura coerența și a se evita conflictele între măsurile prevăzute de DCA și cele impuse de Natura [a se vedea articolul 4 alineatul 1 litera c ].

Corpurile de apă puternic modificate sau corpurile de apă artificiale și rețeaua Natura În conformitate cu articolul 4 alineatul 3 din Directiva-cadru privind apa, anumite corpuri de apă ale căror caracteristici fizice suferă modificări semnificative din cauza activităților umane pot fi desemnate corpuri de apă puternic modificate, cu condiția să îndeplinească toate dispozițiile de la articolul 4 alineatul 3 Corpurile de apă care au fost create de activitatea umană în locuri unde înainte nu exista niciun corp de apă de exemplu, lacuri de acumulare artificiale sau canale de navigație artificiale pot fi desemnate corpuri de apă artificiale.

Altfel spus, aceasta înseamnă cea mai bună condiție ecologică posibilă compatibilă cu utilizarea legitimă care a pierdere în greutate absolută sandy utah la baza desemnării sale drept corp de apă puternic modificat sau corp de apă artificial Corpurile de apă puternic modificate sau artificiale pot fi de asemenea desemnate drept situri Natura dacă găzduiesc o specie sau un tip de habitat menționat în anexa I la Directiva privind păsările sau în anexa I sau II la Directiva privind habitatele.

În astfel de cazuri trebuie să se adopte măsuri de conservare corespunzătoare pentru specia sau habitatul respectiv, în conformitate cu obiectivele de conservare ale sitului.

cel mai bun mod eliminați grăsimea

Ele ar trebui să fie integrate și în planurile de management al bazinelor hidrografice prevăzute de DCA, prin dispoziții specifice privind zonele protejate [a se vedea articolul 4 alineatul 1 litera c coroborat cu articolul 4 alineatul 2 ].

Evaluarea noilor evoluții în conformitate cu DCA La fel ca în cazul directivelor privind natura, DCA conține dispoziții specifice pentru evaluarea noilor proiecte de amenajări pe corpurile de apă. În conformitate cu articolul 4 alineatul 7 din DCA, în anumite condiții autoritățile pot aproba derogări pentru noi modificări și pentru activități de dezvoltare umană durabilă care duc la deteriorarea stării corpului de apă sau care împiedică obținerea stării ecologice bune sau a potențialului ecologic bun sau a stării bune a unei ape subterane.

Fericirea autentica

Printre acestea se pot număra și noile proiecte de amenajări hidroenergetice În cazul în care amenajarea ar putea să afecteze atât un obiectiv al DCA, cât și un sit Naturatrebuie întreprinse atât procedura prevăzută la articolul 4 alineatul 7 din DCA, cât și procedura de evaluare a efectelor asupra sitului Natura prevăzută la articolul 6 alineatul 3 din Directiva privind habitatele în mod ideal, în mod coordonat sau integrat.

Fiecare dintre acestea se concentrează aspra unor aspecte juridice diferite: una va stabili dacă proiectul este de natură să compromită obiectivele principale ale DCA, iar cealaltă — dacă va fi afectată integritatea unui sit Natura Acest lucru nu împiedică însă coordonarea anumitor aspecte ale evaluărilor, de exemplu prin studii și consultări.

DCA prevede în mod clar că realizarea amenajărilor nu poate continua dacă acestea nu sunt compatibile cu alte acte legislative ale UE în domeniul mediului. Cu alte cuvinte, dacă proiectul nu compromite obiectivele DCA, dar afectează integritatea unui sit Naturaatunci acesta nu poate fi aprobat în baza DCA decât dacă se acceptă și derogarea prevăzută la articolul 6 alineatul 4 din Directiva privind habitatele.

scaderea in greutate la barbati

În documentul de orientare SCI nr. Conservarea scoicilor de perle de apă dulce în subbazinele hidrografice din Irlanda Scoica de perle de apă dulce Margaritifera margaritifera este una dintre cele mai longevive nevertebrate de pe pământ. Având în vedere ciclul său biologic complicat și nevoia de a avea în apropiere ape curgătoare naturale și curate, este o specie bioindicatoare esențială pentru calitatea ecosistemelor râurilor.

Această specie este protejată conform Directivei UE privind habitatele, însă se află într-o stare necorespunzătoare de conservare pe întreg teritoriul Irlandei. Sedimentarea — singură sau însoțită de îmbogățirea cu nutrienți — a fost identificată ca fiind una dintre principalele cauze ale acestui fenomen. În a fost elaborată legislația națională care sprijină atingerea unui stadiu corespunzător de conservare pentru scoicile de perle de apă dulce.

Legislația a stabilit obiective de calitate ecologică obligatorii pentru habitatele scoicii de perle de apă dulce din situri Natura De asemenea, s-a prevăzut elaborarea unor planuri de gestionare a subbazinelor, dr sumpts pierdere în greutate birmingham al cu un program de măsuri.

John Brzenk: biografia armelorștilor americani

Aceste planuri au avut drept scop soluționarea problemelor existente la nivelul întregului bazin hidrografic care contribuiau la declinul speciei. Formatul utilizat reflecta formatul planurilor de management al bazinelor hidrografice prevăzute de DCA, astfel încât planurile de management al subbazinelor s-au putut derula ulterior sub umbrela planurilor de management al bazinelor hidrografice.

eca fat burner recenzii

Pierdere în greutate absolută sandy utah Irlanda, legăturile strânse dintre Directiva privind habitatele, Directiva privind păsările și Directiva-cadru privind apa au fost subliniate într-o etapă timpurie. ÎnGrupul Național de Coordonare Tehnică pentru Directiva-cadru privind apa a înființat un subcomitet — Grupul de lucru național pentru conservare — care să se ocupe de aspectele DCA referitoare la dezvoltarea conservării naturii.

Obiectivul principal al grupului pierdere în greutate absolută sandy utah lucru a fost să asigure o bună coordonare și susținere în Irlanda a acestor aspecte referitoare la conservarea naturii din Directiva-cadru privind apa și să eficientizeze comunicarea dintre agențiile guvernamentale relevante implicate.

De asemenea, grupul a revizuit planurile pentru a se asigura că sunt practice și eficace și a identificat lacunele în materie de politici și de orientări care ar împiedica punerea lor în aplicare. Aceasta instituie un cadru pentru evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații și prevede obligația statelor membre de a elabora: — hărți de hazard și hărți de risc de inundații, care cartografiază zonele cu risc de inundații identificate pentru fiecare district hidrografic sau altă unitate de gestionare convenită.

De asemenea, hărțile trebuie să indice potențialele efecte negative asociate diferitelor cazuri de inundații, inclusiv informații privind sursele potențiale pierdere în greutate absolută sandy utah poluare a mediului ca urmare a inundațiilor, precum și zonele protejate, cum ar fi siturile Natura termen-limită decembrie ; — planuri de gestionare a riscului de inundații pentru gestionarea și pierderea în greutate până la zi posibilelor efecte negative ale inundațiilor.

Aceste planuri trebuie să includă un set de măsuri prioritare care să abordeze toate aspectele pot să mănânc tort și să pierd greutatea riscului de inundații, de la măsurile de prevenire și protecție la cele de pregătire, luând în considerare caracteristicile bazinului sau subbazinului hidrografic respectiv termen-limită decembrie Activitățile întreprinse în baza Directivei privind inundațiile trebuie să respecte și cerințele directivelor privind natura.

De exemplu, dacă o măsură de protecție împotriva inundațiilor riscă să afecteze unul sau mai multe situri Naturaaceasta trebuie să respecte și procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva privind habitatele, trebuind să se efectueze o evaluare corespunzătoare pentru a se analiza efectele posibile ale planului sau proiectului asupra integrității sitului siturilor Natura Este obligatorie o evaluare strategică de mediu pentru diverse planuri și programe, care stabilesc cadrul pentru viitoarea autorizare a realizării proiectelor enumerate în Directiva EIM.

Evaluarea strategică de mediu este obligatorie și pentru orice plan sau program care, având în vedere posibilul său efect semnificativ asupra siturilor Naturatrebuie să fie evaluat în baza articolului 6 alineatul 3 din Directiva privind habitatele.

În cadrul procesului de evaluare strategică de mediu, statele membre trebuie să elaboreze un raport de mediu care să evalueze posibilele efecte semnificative ale planurilor și programelor asupra mediului, precum și efectele oricăror alternative rezonabile. În plus, trebuie să fie consultate autoritățile care, având responsabilități specifice legate de mediu, ar putea fi îngrijorate de efectele asupra mediului ale derulării planurilor și programelor respective adică autoritățile de mediuprecum și publicul.

Consultarea trebuie să aibă loc într-o etapă timpurie și să fie eficace, permițând autorităților de mediu și publicului să își exprime opinia cu privire la proiectul de plan sau de program și cu privire la raportul de mediu asociat, înainte de adoptarea planului sau a programului. Se intenționează ca procesul de elaborare a evaluării strategice de mediu să se realizeze în mod coordonat cu elaborarea planului și să conducă la includerea considerentelor de mediu în versiunea finală a acestui plan.

Scopul suprem al evaluării este acela de a încuraja o abordare mai integrată și mai eficientă a planificării teritoriale, în care problemele de mediu, inclusiv considerentele legate de biodiversitate, să fie avute în vedere mult mai devreme în procesul de planificare și la un nivel mult mai strategic. Această abordare ar trebui să conducă la mai puține conflicte ulterioare la nivelul proiectelor individuale; de asemenea, permite o plasare mai adecvată a amenajărilor viitoare în afara zonelor de potențial conflict, cum sunt de exemplu siturile Natura Astfel, autorizarea realizării unui proiect 15 care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului trebuie acordată numai după evaluarea efectelor probabile ale proiectului respectiv asupra mediului.

Ațiputeafiinteresat